کارگروه مطالعه و کتابخوانی

    اهداف کارگروه:

  • بستر سازی جهت ترویج مطالعه و کتابخوانی در میان نسل جوان بویژه دانشجویان
  • ایجاد زمینه تفکر و تعقل(مقایسه و سنجش) در معارف ارائه شده از سوی اندیشمندان با دین اصیل اسلام
  • جذب و ترغیب جوانان اهل مطالعه و تقویت روحیه پرسشگری و انتقادگری برای بهبود وضعیت موجود جامعه
  • تکمیل چرخه آگاهی و عمل با ایجاد حلقه مفقوده‌­ی، مطالعه­‌ی نیاز محور

      روند کار کارگروه مطالعه و کتابخوانی