واحد خواهران

اهداف:

  • هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه های ویژه خواهران

  • تلاش در جهت جذب خواهران محترم با ارتباط گیری حضوری و مجازی خصوصا در فضاهای ویژه خواهران

  • استفاده از ظرفیت خواهران محترم در راستای تاسیس و تقویت کارگروه مهد جهت نگهداری و تربیت صحیح کودکان در محل موسسه

  • همکاری در راستای بهبود امور داخلی موسسه متناسب با نیاز خواهران

عکس‌نوشته