کارگروه علوم حوزوی و قرآن

    اهداف کارگروه:

  • برگزاری کلاسهای مرتبط با دروس مقدماتی حوزه اعم از صرف، نحو، تدبر در قرآن و شرح اصول فقه برای علاقمندان
  • بسترسازی مناسب جهت هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و طلاب در رشته های مرتبط، با تکیه بر اندیشه مرحوم استاد صفایی
  • ترغیب بیشتر نسل امروز به تعامل و تضارب آراء با حوزه های علمیه