اساسنامه صندوق قرض الحسنه تکافل

ضرورت:

در جامعه ای که جوانان تشنه معارف آن، پس از گشت گذار در وادی اندیشه های گوناگون و پس از تجربه های ناکام متعدد در زمینه ی آرام کردن وجود جویای حقیقت خویش، با آشنایی با اندیشه مرحوم علی صفایی حائری(عین صاد) گویا به پاسخ سوالات خویش رسیده اند و بی صبرانه متمایل به فرونشاندن عطش خود از معارف ناب اسلامی هستند، مشکلات ریز و درشتی مانع حرکت سریع و شتابنده این نسل جویای حقیقت است.

هدف:

بر آن شدیم تا با ایجاد صندوق قرض الحسنه تکافل در راستای وظیفه عهده داری خویش قدمی ولو کوچک برداریم تا با رفع برخی موانع آنان، شاید در راستای وظیفه همیشگی خود که حفظ و استمرار و توان بخشی خط انتقال معارف بوده و هست، خدمتی کرده باشیم و با اعطاء وامهای قرض الحسنه بدون بهره و با بازپرداخت طولانی مدت ضمن رفع موانع حرکت اطرافیانمان به احیاءسنت قرض الحسنه نیز پرداخته باشیم.

روش

با توجه به تامین منابع اصلی صندوق توسط تعدادی از اعضای محترم موسسه لیله القدر تهران و با عنایت به محدودیت شدید منابع و استقبال گسترده دوستان، لازم است قوانین جاری مورد نیاز در اداره صندوق در هفت بند و یک تبصره بیان گردد تا مشکلات آتی به حداقل برسد:

  1. مبلغ وام پرداختی حداکثر به میزان 50 میلیون ریال تعیین می گردد.
  2. مبلغ اقساط پرداختی حداقل به میزان 2 میلیون و 500 هزار ریال تعیین می گردد.
  3. هر شخص در آن واحد تنها می تواند از یک وام استفاده نماید.
  4. دو درصد از کل مبلغ وام جهت هزینه های جاری و تحت عنوان هدیه به موسسه، کسر می گردد.
  5. جهت ضمانت وام لازم است ضمن تکمیل معرفی نامه ظهر این برگه که به امضاء یکی از مرتبطین به موسسه لیله القدر به عنوان ضامن رسیده است، یک فقره چک در وجه ……………………….. بدون تاریخ و به مبلغ وام دریافتی بصورت امانت نزد صندوق قرار دهد.در صورتی که وام گیرنده نتواند چک تهیه نماید، بایستی به میزان دو برابر مبلغ وام سفته معتبر بانکی تهیه نموده و پس از تکمیل قسمت متعهد، به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی به صندوق تحویل دهد.
  6. در صورت عدم پرداخت اقساط پس از یک ماه، ضمن اطلاع رسانی به ضامن، چک (ویا سفته) جهت طی مراحل قانونی به بانک ارجاع داده خواهد شد.
  7. مبلغ وام پس از تکمیل مدارک، بین یکم تا پنجم ماه شمسی در قالب یک فقره چک پرداخت گردیده و بازپرداخت اقساط بایستی در همین بازه و به کارت شماره ………………………………………………… بنام …………………………………………….. صورت پذیرد.

تبصره: هر گونه تغییر و تفاوت در اجرای موارد استثناء، با نظر مسئول اصلی موسسه لیله القدر تهران(در حال حاضر جناب آقای دکتر هاشم صابریان) امکان پذیر خواهد بود.

مسئول صندوق قرض الحسنه تکافل ……………………………………