اطلاعات وام گیرنده

این قسمت توسط وام گیرنده تکمیل گردد:

اینجانب آقا/ خانم (نام و نشان)………………………………………با کد ملی ……………………………. و شماره تماس (همراه) …………………………. و (ثابت)…………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………………………………………………………….. تقاضای دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ …………………………………….. را داشته و طی ……قسط ماهیانه به مبلغ هر قسط ………………….. تسویه خواهم نمود و جهت تضمین باز پرداخت (مدرک تضمینی ارائه شده)……………………………………………………………را ارائه می نمایم و متعهد می گردم که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام نموده و در غیر این صورت صندوق اجازه دارد تا با مراجعه به مبادی قانونی ذیربط، نسبت به استیفای حق کامل خود اقدام نماید.

امضاء، تاریخ و اثر انگشت

اطلاعات ضامن

این قسمت توسط ضامن(از مرتبطین با موسسه) تکمیل گردد:

اینجانب آقا/ خانم (نام و نشان)………………………………………با کد ملی ……………………………. و شماره تماس (همراه) …………………………. و (ثابت)…………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………………………………………………………………… جهت ضمانت وام نامبرده ی بالا، ظهر مدرک تضمینی ایشان را امضاء می نمایم  و متعهد می گردم که در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه، حداکثر همکاری را جهت وصول طلب صندوق، مبذول داشته و در صورت عدم استیفای حق صندوق، راساً نسبت به بازپرداخت اقساط باقیمانده اقدام نمایم.

امضاء، تاریخ و اثر انگشت