از معرفت دینی تا حکومت دینی کتاب رشد کتاب مسئولیت و سازندگی کتاب صراط کتاب نامه‌های بلوغ کتاب عاشورا کتاب غدیر کتاب روابط متکامل زن و مرد کتاب روش برداشت از قرآن کتاب انسان در دو فصل کتاب بهار رویش کتاب انتظار کتاب عوامل رشد، رکود، انحطاط کتاب تربیت کودک کتاب حرکت  کتاب روش نقد جلد سوم
نقد مکتب‌ها: آرمان آگاهی و عرفان