کارگروه ترجمه

    اهداف کارگروه:

  • تلاش در جهت جهانی شدن اندیشه مرحوم استاد با استفاده از ظرفیت زبانهای خارجی بویژه زبان انگلیسی
  • همفکری در جهت کشف اهداف با قابلیت اثر پذیری فرهنگی در خارج از کشور و تولید محتوای متناسب با نیاز آنان
  • ارتباط گیری با موسسات فرهنگی مسلماان در خارج از کشور جهت همکاری برای تولید محتوای مورد نظر آنان
  • پاسخ به شبهات دینی غیر فارسی زبانان مبتنی بر اندیشه استاد صفایی