کارگروه شرح و نشر آثار استاد صفایی

  اهداف کارگروه:

 • برنامه ریزی جهت شرح وتبیین بیشتر اندیشه مرحوم استاد علی صفایی حائری
 • بستر سازی مناسب جهت ارتباط هر چه بیشتر میان شاگردان مرحوم استاد با نسلهای بعدی
 • زمینه سازی جهت نشر بیشتر اندیشه و نفوذ آن در محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی
 • کمک به انتشار آثار مرحوم استاد و شاگردان تراز اول ایشان در همه ارکان جامعه

فعالیت ها

  رشد

  بشنو از نی

  غدیر

  شرح کتاب – صراط