کارگروه شرح و نشر آثار استاد صفایی

  اهداف کارگروه:

  • برنامه ریزی جهت شرح وتبیین بیشتر اندیشه مرحوم استاد علی صفایی حائری
  • بستر سازی مناسب جهت ارتباط هر چه بیشتر میان شاگردان مرحوم استاد با نسلهای بعدی
  • زمینه سازی جهت نشر بیشتر اندیشه و نفوذ آن در محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی
  • کمک به انتشار آثار مرحوم استاد و شاگردان تراز اول ایشان در همه ارکان جامعه