کارگروه روانشناسی و مشاوره

    اهداف کارگروه:

  • تبیین رویکرد روانشناسی دینی و نقاط افتراق آن از روانشناسی غربی به جهت تنویر قوت دین اصیل
  • برگزاری مشاوره های تخصصی متعدد در زمینه های مختلف خانواده، فردی، اجتماعی، اخلاقی و … با رویکرد دینی
  • تلاش در جهت تربیت مشاوران دینی به منظور رفع کمبود این حوزه بویژه در میان نسل جوان امروز