گروه خیریه صراط

آشنایی با اهداف و کارکرد گروه خیریه صراط

هدف: ایجاد زمینه رشد برای همه ی انسانها (خیرین ومددجویان) در پوشش کمکهای خیریه ای (و در ادامه تامین شرایط مناسب جهت خود کفایی و مستقل شدن خانواده های تحت پوشش)

جامعه هدف:

1- هر کسی و به هر روشی که به خیریه صراط مراجعه نماید در هر شرایطی در اولویت است.

2 – گستره جغرافیایی استان تهران است.

3 – شرایط مددجویان مستمر :

الف – قشر جوان

ب – نیازمند واقعی

ج – مستعد رشد

د – اعتیاد نداشته باشد

*جهت واریز مبالغ نقدی شماره کارت بانک حکمت ایرانیان بنام آقای احمد قره باغی موجود می‌باشد.

شماره کارت :6369491005715316

شماره حساب:111301701173996001

شماره شبا : 600650111301701173996001